shorinji kempo
[_] readme vocabulary techniques kyu 6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 part(s) ? terminology note(s) _ # @ !

talk show tell print

grade-kyu-1.pdf / old

kyu 1

exam-kyu-1.pdf / old

gakka

kyu 1


 1. distinguishing characteristics of shorinji kempo (go ju ittai, kumite shutai)
 2. the three teachings of ken (shu, ha, ri)
 3. kisei & kiai
 4. shorinji kempo related organizations

techniques

basic


 1. tai gamae, tai sabaki & umpo ho:
  [tai gamae] -- chudan gamae, hasso gamae, ichiji gamae
  [tai sabaki] -- zen tenkan, han tenkan, jun sagari, hiraki sagari
  [umpo ho] -- chidori ashi, kani ashi, juji ashi, kumo ashi
 2. ukemi: mae ukemi, ushiro ukemi, dai sharin, oten yori okiagari
 3. offence:
  (kaisoku dachi) furiko zuki, shuto uchi, kumade zuki, keri age
  (right & left) jo chu niren zuki, jo chu mawashi geri, ren geri, sashi kae sokuto geri
 4. defense:
  uwa uke (tsuki), uchi uke (tsuki), shita uke (geri), soto uke (tsuki), uchi age (keri), uchi harai uke (keri)
 5. moving:
  zenshin tsuki geri (jo chu niren zuji, jo chi mawashi geri), hiraki sagari & ren uke
 6. tan en -- tenchi ken 1-6 (right & left), giwa ken 1-2, byakuren 1
 7. so tai -- tenchi ken 2, giwa ken 1

kata


 1. tenchi ken dai 5 (tan en)
 2. tenchi ken dai 6 (tan en)
 3. byakuren ken dai 1 (tan en)

random


kumi embu

kyu 1


 1. tsubami gaeshi, ren hanko
 2. soto oshi uke zuki, ren hanko
 3. eri juji
 4. sode maki
 5. tsuki ten san ren hanko
 6. maki gote (morote) -> tembin gatame (ura)

application

 1. goho -- free randori
 2. juho -- offense: grab wrist, sleeve or lapel; defense: nuki waza or gyaku waza

kihon

kyu 1


hokei

kyu 1


kata

tenchi ken 1


tenchi ken 2


giwa ken 1


terminology

attacks


orientation


parts[_] readme vocabulary techniques kyu 6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 part(s) ? terminology note(s) _ # @ !

(C) Æliens 2014