shorinji kempo
[_] readme vocabulary techniques kyu 6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 part(s) ? terminology note(s) _ # @ !

talk show tell print

grade-kyu-4.pdf / old

kyu 4

exam-kyu-4.pdf / old

gakka

kyu 4


 1. what is true strength?
 2. key attitudes towards training

techniques

basic


 1. etiquette & manners: shugo seiretsu, kesshu, gassho rei, chosoku, happo moku, (clothing, attitude, word use)
 2. tai gamae -- chudan gamae, hasso gamae, ichiji gamae
 3. tai sabaki -- zen tenkan, han tenkan, hiraki sagari, jun sagari
 4. umpo ho -- chidori ashi, kani ashi, juji ashi, kumo ashi
 5. ukemi -- mae ukemi, ushiro ukemi, dai sharin, oten yori okiagari

offence & defense


 1. offence: (kaisoku dachi) me uchi, kinteki geri, furiko zuki, gedan zuki, shuto uchi, keri age, jo chu niren zuki
 2. offence: (right & left) jun zuki, gyaku zuki, jun geri, gyaku geri, sashi komi mawashi geri, sashi kae sokuto geri
 3. defense: (kaisoku dachi) uwa uke, uchi uke, shita uke, soto uke, uchi age uke, uchi harai uke
 4. moving: zenshin zuki (jun, gyaku), zenshin geri (jun, gyaku), hiraki sagari, jun geri
 5. pair form: chudan zuki & shita uke, jo chu niren zuki & ren uke
 6. tan en -- tenchi ken 1-2 (right & left),
 7. so tai -- tenchi ken 1
 8. tan en -- ryuo ken 1
 9. so tai -- ryuo ken 1
 10. tan en -- giwa ken 1

hokei (so-tai)


 1. soto uke zuki (ura & omote, right & left)
 2. soto uke geri (ura & omote, right & left)
 3. uchi age zuki (ura & omote, right & left)
 4. uchi age geri (ura & omote, right & left)
 5. tsuki nuki (soto, right & left)
 6. tsuki nuki (uchi, right & left)
 7. kiri nuki (soto, right & left)
 8. kiri nuki (uchi, right & left)
 9. katate okuri gote -> okuri gatamae (right & left)
 10. okuri maki tembin (right & left)

kihon

kyu 3


hokei

kyu 4


kata

tenchi ken 1


tenchi ken 2


terminology

kihon


basics


actions


attacks[_] readme vocabulary techniques kyu 6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 part(s) ? terminology note(s) _ # @ !

(C) Æliens 2014