shorinji kempo
[_] readme vocabulary techniques kyu 6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 part(s) ? terminology note(s) _ # @ !

talk show tell print

grade-dan-3.pdf / old

dan 3

exam-dan-3.pdf / old

gakka

dan 3


essay


 1. describe the six distinguishing characterstics of shorinji kempo

techniques

basic: dan 3


 1. tai gamae, tai sabaki & umpo ho:
  [tai gamae] -- chudan gamae, hasso gamae, ichiji gamae
  [tai sabaki] -- zen tenkan, han tenkan, jun sagari, hiraki sagari
  [umpo ho] -- chidori ashi, kani ashi, juji ashi, kumo ashi
 2. ukemi: dai sharin, mae ukemi, ushiro ukemi, oten yori okiagari
 3. basic offense techniques: (kaisoku dachi) furiko zuki, shuto uchi, kumade zuke, keri age; (right and left sides) jo chu niren zuki, jo chu mawashi geri, ren geri, sashi kae sokuto geri
 4. basic defense techniques: uwa uke (tsuki), uchi uke (tsuki), shita uke (keri), soto uke (tsuki), uchi age uke (keri), uchi harai uke (keri)
 5. offenses and defenses while moving: zenshin tsuki keri (jo chu niren zuki, jo chi mawashi geri), hiraki sagari and ren uke
 6. tan en -- tenchi ken 1 - 6, giwa ken dai 1 & 2, byakuren ken 1, ko manji ken (2: ryo ken dai 1, 4: ryu no kata)
 7. so tai -- tenchi ken 1, tenchi ken 2, giwa ken dai 1

random: dan 3


kumi embu

dan 3


 1. kusshin geri ten kai ren geri
 2. mikazuki gaeshi kari ashi
 3. morote kiri kaeshi nage -- (offense) ude ushiro neji nage
 4. ryote katate nage -> kannuki gatamae
 5. keriten 1 sukui kubi nage
 6. sode maki gaeshi -> kannuki gatamae -- (offense) ashi barai

application

 1. goho -- free randori
 2. juho -- offense: grab wrist, sleeve or collar; defense: ryuo ken, ryuka ken, rakan ken

kihon

dan 3


hokei

dan 3


kata

ryu no kata[_] readme vocabulary techniques kyu 6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 part(s) ? terminology note(s) _ # @ !

(C) Æliens 2014