in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

_ .. / ... / game(s) / idea(s) / cycle(s) / _ / .

voorwoord

0

Begin augustus kwam een zich al jaren lang voortslepend conflict met mijn leidinggevende HvV, aan de oppervlakte. In een kort tijdsbestek kreeg ik een groot aantal emails waarin ik gevraagd werd om over van alles en nog wat uitleg te geven. Toen ik deze druk als te persoonlijk ging ervaren ben ik naar het managementsteam gestapt, en daarna ook naar personeel en organisatie, om me te helpen de discussie uit de persoonlijk sfeer te halen, en meer zakelijk af te wegen hoe mijn activiteiten passen in respectievelijk de sectie en de afdeling informatica, waartoe de sectie behoort. Het conflict was al jaren hetzelfde, volgens vV past mijn onderzoek niet in de sectie. Er van uitgaand dat onderwijs en onderzoek in een academische omgeving bij elkaar horen, heb ik dat al die tijd in tegenspraak gevonden met de opdracht het onderwijs in de multimedia te verzorgen.

Hoe ik mijn taakopvatting zie zal in dit manuscript uitgebreid aan de orde komen. Hier wil ik opmerken dat dit manuscript een inhoudelijk complement vindt in  [Eliens (2006)], de syllabus topical media die ik voor het college inleiding multimedia geschreven heb en die ook voor de andere multimedia vakken die ik verzorg de belangrijkste uitgangspunten beschrijft. In topical media valt te lezen hoe het persoonlijke professioneel wordt, dat wil zeggen hoe mijn persoonlijke interesses hun plaats vonden in mijn professionele activiteiten. Dit manuscript gaat over de tegenkant, hoe mijn professionele interesses en activiteiten aanleiding vormen tot een persoonlijk conflict, met als inzet: erkenning voor mijn inspanningen.

Op het moment dat ik begin dit manuscript op te stellen is nog steeds niet expliciet weersproken dat het op 'de persoon' gespeeld wordt en leek mijn donkerste vermoeden, hardhandig tot de orde geroepen te worden, bewaarheid te worden.

Toen ik op een vrijdagmiddag in augustus op een tweedehands boekenmarkt Alberti's beschouwingen over de beeldhouwkunst en de schilderkunst kocht, de historische beschouwingen waarin hij het perspectief uitvindt, werd het me duidelijk dat ik een keus moest maken, of, veeleer, dat ik moest afdwingen dat er een keuze gemaakt zou worden, een keuze die duidelijk maakt of ik wel of niet de erkenning krijg voor mijn activiteiten ten behoeve van multimedia.

De keuze moet gemaakt worden door het managementsteam, in overleg met alle betrokkenen.

Het is een keuze tussen twee scenarios:

scenario(s)


  1. terug in het 'hok' van software engineering, en afbouw van de multimedia activiteiten
  2. erkenning voor activiteiten, en stabilisering of zelfs mogelijk versterking/ondersteuning van de inspanningen voor multimedia
Dit manuscript geeft een beschrijving van de achtergronden van het conflict en het proces dat voorafging aan het maken van die keuze, een keuze die voor mij allesbepalend lijkt.

Dit manuscript is gebaseerd op een werkelijk bestaande situatie. De personen, noch de gebeurtenissen zijn gefingeerd. Derhalve wordt de lezer van dit manuscript gevraagd uiterste terughoudendheid te betrachten in het bespreken van de inhoud van dit manuscript met derden, dat wil zeggen anderen dan de direct betrokkenen. Voor de onvermijdelijk persoonlijke kleuring bij de weergave van de episodes en voorvallen moet ik me verontschuldigen, waarbij ik echter de betrokken lezers ook uitnodig, eventueel ter correctie of aanvulling, commentaar te leveren, bijvoorkeur per email aan eliens@cs.vu.nl
Dit commentaar zal in een latere versie aan het manuscript toegevoegd worden, en wel in appendix E.

dankbetuiging(en)

Ik dank, in het vooruitzicht van het gesprek, alle betrokkenen, en met name ook HvV die me de ruimte heeft geboden voor mijn interesses.
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.