in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

_ .. / ... / game(s) / idea(s) / cycle(s) / _ / .

4

alle neuzen een kant op

with DirectX 9 digital convergence becomes a reality

objective(s)

In dit hoofdstuk wordt op meer systematische wijze een overzicht gegeven van de taakstelling en werkzaamheden ten aanzien van onderwijs, onderzoek en bestuur/beheer in de periode na de instelling van de opleiding multimedia en cultuur. Kenmerkend voor deze periode is de tegenspraak tussen enerzijds de gewenste samenhang van onderwijs en onderzoek multimedia, en anderzijds de weigering het onderzoek technische multimedia als een van de zwaartepunten van het onderzoek binnen de sectie te erkennen.


De sectie software engineering was rond 1997/98 een tamelijk heterogeen geheel, met ruwweg drie stromen: software engineering, human-computer interactie, en object-technologie. Na een klacht/verzuchting van Martijn van W. dat iedereen maar wat voor zich zelf werkte, en dat er geen centrale lijn in het onderzoek zat, en dat er (dus) te weinig ondersteuning was, introduceerde HvV de slogan alle neuzen een kant op.

Desondanks werd kort daarna de opleiding multimedia en cultuur geinitieerd. En helaas bleek dat de zojuist ingevoerde slogan in mijn nadeel ging werken. Hoewel het onderwijs en onderzoek multimedia een duidelijke samenhang vertoonde, was de mening van zowel HvV als GvdV., dat het onderzoek technische multimedia geen zwaartepunt mocht vormen van het onderzoek binnen de sectie, en op die grond werd mijn onderzoek dan ook marginaal in het onderzoeks-visitatie rapport gepresenteerd.

onderwijs

Na het initiatief tot invoering van de opleiding multimedia en cultuur moest in korte tijd een veelheid van nieuw onderwijs ontwikkeld worden, ondermeer:

multimedia & cultuur


Als geheel zijn de multimedia vakken zodanig opgezet dat er een duidelijke samenhang en lijn in zit. Opmerkelijk is dat de inspanning voor het vak inleiding multimedia, dat naar studiepunten gerekend het kleinste vak is, door de inhoudelijke breedte relatief het zwaarst te noemen is. Dat vindt echter mede een oorzaak in het feit dat in de syllabus voor inleiding multimedia de inhoudelijke achtergrond voor alle multimedia vakken beschreven is.

onderzoek

Voortbouwend op het WASP en RIF project (NWO), met Zhisheng H. als onmisbaar steunpunt, stond het onderzoek in de begin periode van multimedia en cultuur in het teken van intelligent multimedia:

intelligent multimedia


In dit onderzoek hebben we, met Cees V. als wetenschappelijk programmeur, op basis van de programmeertaal DLP,  [Eliens (1992)], die ik gedurende mijn promotie periode ontwikkeld heb, een technisch platform voor intelligente 'embodied' agents in 3D virtuele omgevingen gerealiseerd. De ervaring die we met dit platform hebben opgedaan is, vanzelfsprekend, ingezet voor het onderwijs multimedia.

bestuur/beheer

De meest omvangrijke bestuurlijke taak in deze periode was het schrijven van de visitatie zelfstudie. Een op dat moment qua omvang marginale taak was de coordinatie voor de (CS) master specialisatie multimedia.

visitatie


Als tegensprestatie voor mijn werkzaamheden voor de visitatie kon Zhisheng H. voor de periode van een jaar aangesteld worden ten behoeve van het onderwijs multimedia.

De visitatie zelfstudie gaf, voortbouwend op mijn inspanningen voor de facultaire onderwijscommissie, een overzicht van de opleidingen CS, AI en BI, in hun onderlinge samenhang. Achteraf, toen duidelijk werd dat er gescheiden visitatiecommissies waren, bleek deze bespreking in samenhang niet de meest optimale keuze, althans niet in de ogen van de commissie(s).

samenvattend

Het initiatief tot instellen van de opleiding multimedia en cultuur lijkt niet geheel over een te stemmen met de wens, destijds, de activiteiten van de sectie onder een noemer te brengen. Al met al lijkt het avontuur multimedia en cultuur in die tijd tamelijk ondoordacht te zijn aangegaan, dat wil zeggen zonder dat er rekening gehouden is met de onderwijsbelasting, maar belangrijker nog met de consequenties voor het onderzoek, uitgaand van de gewenste samenhang tussen onderwijs en onderzoek.

...1


question(s)

4.

artwork

  1. signs -- people,  [ van Rooijen (2003)], p. 248, 249.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.