in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

_ .. / ... / game(s) / idea(s) / cycle(s) / _ / .

11

het net sluit zich

immersion does not require illusion but involvement

11

objective(s)

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de verdere ontwikkeling van het conflict, waarbij de situatie zodanig uit de hand dreigt te lopen dat hulp bij derden wordt gezocht.


Na een hete zomer hebben we een lange periode van regen gehad. Wat begon als een inhoudelijk conflict, nam in deze periode steeds meer een persoonlijk karakter aan, met een steeds toenemende grimmigheid. In dit hoofdstuk wordt deze episode verhaald aan de hand van een reeks emails, waarvan de laatste uiteindelijk niet verstuurd is. Gelukkig zijn wij, HvV en ik, er in geslaagd een verdere escalatie te voorkomen, en hebben we de zaak voorgelegd aan het managements-team en de afdeling personeel & organisatie. Ook zijn, ter geruststelling, de persoonlijke verhoudingen in voldoende mate hersteld.

confrontatie(s)

Begin augustus, enige maanden na het gesprek, en na enkele andere kleine aanvaringen, zoals de negatieve reaktie op de eerste drie publicaties, waren er twee confrontaties:

confrontatie(s)


Beide confrontaties leken mij in tegenspraak met, respectievelijk, de wens contacten te leggen met anderen en samenwerking aan te gaan, en de wens acquisitie voor extern gefinanceerd onderzoek te ondernemen.

ik ben de baas

Kennelijk werden mijn bedoelingen verkeerd uitgelegd, toen ik opmerkte dat het aanvragen van gastvrijheid en het terugbrengen van de onderwijslast twee verschillende, van elkaar onafhankelijke zaken betrof.

uit: email aan Saskia -- 15/8/06


Anton,

dat zijn geen onafhankelijke zaken, in de zin dat jij al geruime tijd het pakket aan multimediavakken op peil houdt met tijdelijk personeel. Op dit moment H. (die dat wellicht niet gaat doen), en Gerrit (die volgend jaar weg is). En wellicht nu met O.. En zelf teveel onderwijs geeft, waardoor je onderzoek onder druk staat. Daar dient een oplossing voor te komen, en die verwacht ik van jou. Ik heb je dit lang geleden gevraagd, maar zie niet dat er iets gebeurd is. Je moet je niet achter anderen verschuilen (``in breder verband bespreken'', ``aan visitatiecommissie voorleggen'', enz). Dat bredere verband en de visitatiecie zijn niet verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van IMSE. Ik wel. Zij hoeven ook geen verantwoording af te leggen over kwaliteit en samenhang in het onderoek. Ik wel. Dus ik accepteer deze uitvluchten niet. Ik verwacht een plan. Dat vervolgens natuurlijk breder besproken moet worden, voorgelegd aan de opleidingscommissie, ed. Maar wel in die volgorde.

In een gesprek op zijn kamer, maakte HvV mij de situatie duidelijk met de opmerking ik ben de baas. Naar mijn gevoel nam de druk onacceptabele vormen aan toen er ook gedreigd werd me te verbieden de week voorafgaand aan de game conferentie vakantie op te nemen.

uit: email aan Saskia -- 15/8/06


Terzijde: je hebt het bij je reisaanvraag in je gesprek met mij gehad over 1 week. Nu blijkt dat je ook op vakantie wilt. Vakanties tijdens collegeperioden zijn niet zomaar toegestaan, en kunnen aleen na toesteming van mij, en als er adequaat voor opvang van het onderwijs is gezorgd.

HvV


In de praktijk, al deze jaren, is vakantie nooit een probleem geweest (integendeel als je de briefwisslingen over het verlofstuwmeer leest), en is het ook gebruikelijk (geweest) dat een reisaanvraag pas ingediend wordt bij acceptatie van een paper. Nu leek dat te veranderen:

uit: email reisaanvragen -- 15/8/06


ik verwacht gewoon dat je vooraf overlegt over geplande publikaties. Zo niet, dan zijn de consequenties helder, dunkt me.

Ik ben verbaasd in je email even tussen de regels door te lezen dat je een aanvraag bij NWO tezamen met G.S. overweegt. Alweer: dat kan zomaar niet. Je bent UD in mijn sectie, en dient je werkzaamheden ``in overleg met mij'' in te richten. Dat betekent dus gewoon dat dit zonder mijn toestemming niet doorgaat.

HvV

De escalatie blijkt uit het feit dat allerlei zaken door elkaar heen gingen spelen, en tussen neus en lippen door in een email wordt afgehandeld. Verder kon ik natuurlijk niets anders antwoorden dan dat ik daar in formele zin mee akkoord ga. En na HvV expliciet advies gevraagd te hebben wat te doen met het I-GUARD voorstel, bleef me weinig andere keus dan zijn weigering dit te ondersteunen te accepteren.

Na deze confrontaties, en de dreiging mijn vakantie te verbieden, ben ik direct naar HvV toegestapt, en heb hem verzocht dit aspect buiten onze discussie en het conflict te laten. Tot mijn grote opluchting vond hij dat een vanzelfsprekende zaak. Desalniettemin leek me het beter de gespannen verhouding ook met Saskia E. te bespreken om, ook in de toekomst, dergelijke situaties van spanning te voorkomen.

het verweer

Ongeveer een week na de beroering teweeggebracht door de gast-aanvraag, kreeg ik nog een email, waarin mij uitleg werd gevraagd over een klein detail. Ik heb, als antwoord hierop, op gedetailleerde wijze aangegeven dat ik de derde week naar alle waarschijnlijkheid eerder weg zou moeten in verband met de cross-media week, Amsterdam, september 27-29, waarvoor ik een uitnodiging had. Ik had daarop een email terug verwacht, met een verdere ondervraging over het hoe en waarom van de cross-media week, en ik had daarop mijn antwoord al klaar. Die email is echter nooit gekomen, en derhalve heb ik de onderstaande email ook nooit verstuurd.

het (imaginaire) verweer1. tot nu toe heb ik alles in betrekkelijke autonomie en zelfstandigheid kunnen en moeten doen.


2. onderdeel daarvan is contact met diverse culturele instellingen en organisaties, waaronder ICN, ANMA, en ook de kamer van koophandel (syntens).


3. de uitnodiging voor de crossmedia week ligt in het verlengde daarvan, een bijeenkomst met veel interessante sprekers en een hoge toegangsprijs (750 euro), die ik op grond van deze uitnodiging uiteraard niet hoef te betalen, en dus ook niet vergoed hoef te krijgen.


4. zolang ik als coordinator voor Multimedia/CS optreedt en geacht wordt in belangrijke mate bij te dragen aan MMC/Informatiekunde, vind ik dergelijke contacten en bijeenkomsten essentieel om op de hoogte te blijven van (zich snel voltrekkende) ontwikkelingen en trends.


5. niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor het onderzoek multimedia, waarin tenslotte ook de maatschappelijke context van multimedia een rol speelt, is het belangrijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied.


6. wat die zelfstandigheid aangaat, moet ik opmerken dat ik de wijze waarop ik nu tot in klein detail verantwoording moet afleggen voor al mijn activiteiten bedenkelijk vind, en niet in overeenstemming met de verantwoordelijkheid als coordinator, maar belangrijker nog, het gezicht van multimedia aan de VU.


7. Zoals ik reeds met Guszti en Saskia besproken heb, moet er wat mij betreft een beslissing genomen worden over:

  • de status van de opleiding Multimedia/CS
  • mijn rol als coordinator/trekker van die opleiding
Zo'n beslissing zal meer duidelijkheid geven over welke activiteiten ik wel of niet tot mijn taakuitvoering moet rekenen, zoals:
  • contacten met diverse instellingen
  • promotie activiteiten tbv het werven van studenten
  • het inrichten van een multimedia zaal

8. Ik ben van mening dat we moeten voorkomen een en ander te zeer in de persoonlijk sfeer te trekken, hoewel ik hierbij wel moet opmerken dat ik het gebrek aan waardering voor mijn inzet en verrichtingen zonder meer als pijnlijk en teleurstellend ervaar. Derhalve denk ik dat we de hoog-frequente email uitwisseling van de laatste weken moeten terugbrengen, en trachten, in overleg met het MT en P\&O tot een constructief gesprek te komen, om de verschillende scenarios te bespreken.


9. Wat het onderzoek aangaat, na het laatste 'jaargesprek', van enkele maanden geleden, heb ik, ondanks het feit dat ik een groot aantal vakantie dagen in die periode heb opgenomen ter inlossing van mijn verlofstuwmeer (en voor de verbouwing van mijn huis), een aantal artikelen weten te publiceren en ook een onderzoeksvoorstel geschreven. Echter, helaas, ook hiermee stuit ik op een muur van ontevredenheid, doordat de inhoud van het onderzoek, die nauw aansluit bij het onderwijs Multimedia, je kennelijk niet aanstaat.

Onderwijs en onderzoek zijn wezenlijk met elkaar verbonden, en moeten dat in een universitaire context ook zijn. Onze wederzijdse wrevels zijn naar mijn indruk terug te brengen tot een fundamentele tegenstelling in perspectief:

  • vanuit het perspectief van de opleiding multimedia is multimedia onderzoek essentieel
  • vanuit het perspectief van de voormalige sectie Software Engineering lijkt het irrelevant
En deze tegenstelling laat zich evenzeer betrekken op mijn overige activiteiten, zoals het inrichten van de multimedia zaal, en de masterclass game development.

10. Tenslotte, ik wil daarbij niet verhullen dat mijn persoonlijke interesse zeer sterk, zo niet uitsluitend, door het 'multimedia' perspectief bepaald wordt, maar wil er desalniettemin ook op wijzen dat ik destijds zowel door jou als Gerrit tot het geven van multimedia onderwijs uitgenodigd ben, en in sommige gevallen (zoals de Multimedia Casus) zelfs gedwongen.

Ook de opleiding Multimedia/CS komt voort uit een verzoek van jou aan mij om iets over een specialisatie voor multimedia te schrijven. Nogmaals, ik heb al deze dingen met veel plezier en inzet gedaan, en dat alles heeft ook veel opgeleverd waar ik met gepaste professionele trots naar kijk.

thema(s) en variatie(s)

Het lijkt me dat alle issues hiermee voldoende in kaart gebracht zijn. Nu moeten er beslissingen genomen worden.

...1


question(s)

11.

artwork

  1. signs -- abstract,  [ van Rooijen (2003)], p. 146, 147.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.