in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

_ .. / ... / game(s) / idea(s) / cycle(s) / _ / .

10

een hete zomer

learn the craft, break through the magic of engineering

10

objective(s)

In dit hoofdstuk wordt het jaargesprek, april 2006, weergegeven, waarin duidelijk werd dat het sectie-perspectief niet te verenigen lijkt met het opleidings-perspectief. Na dit jaargesprek is de onderlinge spanning alleen maar toegenomen.


Ontevredenheid is diep geworteld in de menselijke natuur. Ik zelf vorm daarop geen uitzondering. Ontevredenheid kan ontegenzeggelijk een aanzet zijn tot verandering. Maar alleen dan en slechts dan als de ontevredenheid niet slechts voorkomt uit een vooringenomenheid en negatieve verwachting, maar in een evenwichtige verhouding staat tot de erkenning en waardering voor de aspecten die een positieve beoordeling verdienen.

Om redenen die uit het jaargesprek zelf, zoals onder weergegeven, naar voren komen, nodigde HvV, als leidinggevende, mij op maandag 20 maart 2006 uit voor een jaargesprek op woensdag 23 maart. Het gesprek zou een beoordelend karakter hebben. Omdat ik nattigheid voelde heb ik, na overleg met Caroline van Hattem, geweigerd me op zo'n korte termijn te onderwerpen aan een beoordelings-gesprek, maar wel ingestemd met een gesprek op die datum, onder voorwaarde dat G.S. daarbij als informant aanwezig zou zijn, om te voorkomen dat we, zoals in het verleden al zo vaak was gebeurd, langs elkaar heen praatten.

Ter voorbereiding stelde ik, de dag voor het gesprek, een overzicht van mijn activiteiten op schrift, dat ik dinsdag-middag per email aan de beide andere deelnemers van het gesprek stuurde.

time flies like an arrow

De eerste zin van de notitie, waarin ik een overzicht van mijn multimedia-gerelateerde activiteiten gaf, luidde:

time flies like an arrow


Time flies like an arrow. The meaning of such a statement is felt when observing that my publication list of 2005 is empty. Where did all that time go? Let me explain.

Behalve een overzicht van activiteiten, gaf de notitie ook een rechtvaardiging van de besteedde tijd, een beschrijving van lopend onderzoek, en een lijst van publicaties waaraan werd gewerkt.

het jaargesprek -- 5-4-2006

Ondanks mijn uitdrukkelijk verzoek niet alleen onderzoek tot onderwerp van gesprek te nemen, maar met name ook onderwijs en onderwijs-gerelateerde activiteiten, ging het gesprek vooral over het uitblijven van de gewenste onderzoeks-resultaten (lees publicaties), en werd de onderwijs-kant afgedaan met: ``je onderwijslast moet omlaag''.

Ter toelichting, de pas onlangs ingevoerde jaargesprekken hebben betrekking op resultaat-gebieden, zoals omschreven in het functie-profiel, ingevoerd met de universitaire functie ordening, waarvan eerder een weergave is geweest in hoofdstuk 7.

resultaat gebied -- acquisitie contract onderzoek: C


toelichting: In het verleden 2 NWO projecten goedgekeurd gekregen. Laatste 2 projecten zijn afgewezen. In de toekomst verwacht ik meer extern gefinancieerd onderzoek in samenwerking met andere, sterke partijen (bv. CWI)

Het geval was dat ik het afgelopen jaar geen publicaties had.

resultaat gebied -- onderzoekspublicaties: B


toelichting: Laatste 1.5 jaar geen gerefereede publicatie. Het is gewenst weer te gaan publiceren, ook in tijdschriften.

De conclusie, die overigens ruim een week na het feitelijk gesprek (5 april) opgeschreven is, waar G.S. niet bij aanwezig was, luidde:

opmerkingen, samenvattend oordeel

Onderzoeksresultaten zijn achtergebleven bij mijn verwachtingen. Onderwijsdruk is te hoog, en moet teruggebracht worden om onderzoeksruimte te realiseren

Mijn verweer in deze, dat overigens ook slaat op de afspraken, hieronder weergegeven:

verweer


reactie van betrokkene

  • verwachting resultaat-gebied publicaties onrealistisch
  • in 2005 en 2006 is het verlofstuwmeer weggewerkt, gezien de onderwijslast laat dit weinig ruimte voor publicaties.
  • de positionering binnen de sectie (4) behoeft een structurele verbetering.

Vervolgens is het deel afspraken ingevuld, waarbij ik moet opmerken dat niet 'wij' dit hebben afgesproken, maar dat deze afspraak mij eenvoudigweg is opgelegd.

afspraken


2. Afspraken tav de resultaat-gebieden binnen het betreffende functieprofiel

resultaat-gebied -- onderzoekspublicatie

doelstelling

  • 2006 -- 1 artikel geaccepteerd
  • 2007 -- 3 artikelen, waaronder 1 tijdschrif geaccepteerd

In september vervolggesprek, m.n. over verhouding onderwijs-onderzoek/last.

Helaas is een deel van het gesprek, waarin het over de meer inhoudelijke kant van het onderzoek gaat, niet in het verslag opgenomen. Op twee gebieden had ik op dat moment een of meerdere papers in voorbereiding, of althans het plan daartoe:

onderzoek


  • digital dossier(s) -- het abramovic dossier
  • game technology -- exploraties in DirectX
G.S. toonde zich positief over het onderzoek digital dossier(s), zoals we dat voortbouwend op de multimedia casus verrichtten, en zag daar ook wel mogelijkheden tot publicatie. Zowel HvV als G.S. waren zeer sceptisch over mijn kans op het gebied van game technology te scoren. ``Denk je dat je hier een vuist kunt maken'', vroeg HvV. ``In ieder geval een virtuele vuist'', probeerde ik zo luchtig mogelijk te antwoorden. Maar ik wist ook wel dat de competitie op dit gebied beduidend is. Het was me zwaar te moede. De verwachting om op zo'n korte termijn te publiceren leek mij volstrekt onrealistisch. Na de blokkering van het intelligent multimedia onderzoek, door de weigering Zhisheng H. aan te stellen, moest er een nieuwe lijn van onderzoek ontwikkeld worden. Bovendien ervaarde ik vanuit de sectie, dat wil zeggen de leidinggevende, niets dan tegenwerking:

positionering multimedia


4. ondersteuning door en samenwerking met de leidinggevende

positionering multimedia onderzoek binnen sectie IMSE is volgens medewerker buitengewoon ongelukkig -- past inhoudelijk niet. Hierdoor is een constructieve samenwerking volgens medewerker bijna onmogelijk.

Gelukkig heb ik me in mijn negatieve verwachting iets verkeken, en zijn er in de loop van enkele maanden toch een aantal publicaties gerealiseerd.

het is ook nooit goed

Na een aantal mislukte pogingen, en lang samen met de betreffende studenten gezwoegd te hebben, zijn we er uiteindelijk toch in geslaagd te publiceren:

publicatie(s)


  • 4 publicaties digital dossier(s)
  • 2 publicaties game technology
Na een eerste ``gefeliciteerd'' toen de eerste drie bevestigingen van acceptatie binnen waren bij InSciT2006, een expliciet als internationaal en interdisciplinair aangekondigde conferentie in Spanje, zette HvV een domper op onze vreugde door in een email op te merken dat hij dit niet als wetenschappelijke publicaties zag, maar als een ``spaanse aangelegenheid''. Toegegeven, in eerste instantie op grond van abstracts beoordeeld door een overwegend spaanse commissie, waarvan er uiteindelijk twee als volledige presentatie zijn geaccepteerd. Maar, nog steeds ben ik het daar niet mee eens, en ik maak me sterk dat bij een dergelijke scrutineuze houding vele ``internationale'' conferenties door de mand zouden vallen. Hoe dan ook, behalve de drie genoemde publicaties over de digitale dossiers, was er ook nog een vierde, op een conferentie over concept maps, maar belangrijker nog twee publicaties, tegen alle verwachting in, op de (amerikaanse) GAME-ON NA 2006 conferentie in Monterey, California.

Maar de ontevredenheid bleef.

...1


question(s)

10.

artwork

  1. signs -- sports,  [ van Rooijen (2003)], p. 278, 279.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.