in gesprek -- de achtergronden van een conflict
[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

talk show tell print

_ .. / ... / game(s) / idea(s) / cycle(s) / _ / .

1

inleiding

life is becoming digital

1

objective(s)

Dit hoofdstuk beoogt een inleiding te geven tot de belangrijkste issues die een rol spelen in het conflict, en de belangrijkste perspectieven aan te geven van waaruit naar het conflict gekeken kan worden.

Het perspectief is (mede) door Alberti in de 15e eeuw geïntroduceerd,  [Alberti (1972)], en is sindsdien onlosmakelijk verbonden met de manier waarop wij zowel naar de werkelijkheid als naar afbeeldingen van de werkelijkheid kijken. Perspectief is een interessant begrip, daar het zowel

perspectief


Deze relatie tussen beeld en kijker, afhankelijk van het perspectief, maakt dat wanneer er vauit het 'verkeerde' gezichtspunt naar gekeken wordt, het beeld vervormd overkomt. Het normaal-perspectief, zoals we dat kennen, is het zogeheten centrale perspectief. Echter, er zijn varianten van perspectief die de kijker tot een afwijkend gezichtspunt dwingen, zoals bijvoorbeeld bij anamorfosen,  [Elffers en Schuyt (1975)].

...1

Zo zijn er in het bovenstaande beeld, van Eduard Schön uit 1535, drie gezichten te ontdekken. De eerste, bovenaan, door het gezichtspunt rechts van het papier te brengen, onder een hoek van 20 graden. De andere gezichten zijn, hoewel wat lastiger, op eenzelfde manier te onderkennen door afwisselend links en rechts een geschikt gezichtspunt te kiezen.

In een meer-dimensionale ruimte is een verandering van kijkrichting soms nodig voor het corrigeren van een reducerende of vervormende projectie. Zo wordt bijvoorbeeld op een orthogonaal vlak, een vlak tot lijn gereduceerd, en een lijn tot punt. Vanwege de innige relatie tussen beeld en kijker, wordt de notie perspectief ook in minder formele zin gebruikt, om de invloed van het ingenomen gezichtspunt te karakteriseren.

Zoals in de inleiding tot dit deel al aangegeven is, zijn afgezien van het persoonlijk perspectief, de twee belangrijkste perspectieven van waaruit tegen het conflict aangekeken kan worden, respectievelijk:

perspective(s)


Hoewel, zoals later in dit manuscript ook zal blijken, het persoonlijke perspectief moeilijk buiten beschouwing kan blijven, is het zaak helder voor ogen te houden dat het hier om een boven de personen uitstijgende tegenstelling van belangen gaat. Enerzijds het belang, vanuit de sectie gezien, alle onderzoeksinspanningen te coördineren langs de lijn van software engineering. En anderzijds, het belang gezien vanuit de opleiding multimedia, een gezichtsbepalend en samenhangend vakkenpakket aan te bieden, en coördinatie- en promotie-activiteiten te ondersteunen.

Het persoonlijke perspectief komt hier om de hoek omdat er, helaas, sprake is van 'limited resources'. Dat wil zeggen, gegeven de beperkingen in tijd en energie, is niet tezelfdertijd aan alle eisen en wensen te voldoen. Hoewel, in de projectie vanuit het sectie-perspectief, de inspanningen ten behoeve van multimedia irrelevant lijken, zijn diezelfde inspanningen vanuit het opleidingsperspectief essentieel. Het gaat daarbij niet eens zozeer om de onderwijslast die voortvloeit uit het geven van vakken, maar vooral om de inspanningen die nodig zijn om een volwaardige opleiding aan te bieden, en als gezicht en inspirator van die opleiding op te treden. Weer vanuit een persoonlijk perspectief is het spijtig dat die inspanningen niet de waardering of erkenning krijgen die ze verdienen.

Dit manuscript beoogt de achtergronden van het conflict te schetsen, en daardoor de duidelijkheid te verschaffen die nodig is voor de oplossing van het conflict.

...2


question(s)

1. inleiding

artwork

  1. anamorfose -- portraits by Eduard Schön, taken from  [Elffers en Schuyt (1975)].
  2. signs -- people,  [ van Rooijen (2003)], p. 254, 256.

[] readme voorwoord I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 nawoord appendix references resources

(C) Æliens 2006

This material is copyrighted. You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author.