Naschrift


[] inleiding, technologie programmertaal objecten metafoor conclusies naschrift literatuur
Dit stukje is tot stand gekomen naar aanleiding van een verzoek van John-Jules Meyer mijn kritische kanttekeningen bij agents, geuit op een SIKS themadag over dit onderwerp, op te schrijven. Die uitnodiging heb ik in dank aanvaard, wetende hoe plezierig het is tegen heilige huisjes te schoppen. Echter, de lezer moet zich door de ietwat negatieve teneur niet laten misleiden. Zoals Pascal van Eck (AIO Kunstmatige Intelligentie, VU), met Multatuli in de hand opmerkte, "van de maan bezien lijkt alles op elkaar". Hij wees me er op dat kleine stapjes grote gevolgen kunnen hebben, en in het bijzonder agent-technologie een grote sprong vooruit zou kunnen zijn, mede door de rijkdom aan theoretische inspiratiebronnen waarin ze zich kan verheugen. Mijn antwoord op deze kritiek is overigens, zoals uit het stukje blijkt, dat de onderzoeksgemeenschap zich dient te bezinnen op de voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn wil er sprake zijn van een technologie. Desalniettemin heeft zijn kritiek, alsook het verzoek van Jacco van Ossenbruggen (AIO Software Engineering, VU) om concreter aan te geven wat agent-technologie zou moeten inhouden, er toe geleid dat de conclusie van dit stukje positiever is geworden dan de bedoeling was. Daarbij gevoegd, de observatie van Bastiaan Schönhage (AIO Software Engineering, VU) dat vanuit de object-technologie gezien 'zwakke agents' sterke objecten zijn, kunnen we tot geen andere conclusie komen dan dat er hoop is voor agents. Terecht of onterecht, dat is aan de lezer.