Van metafoor naar technologie


[] inleiding, technologie programmertaal objecten metafoor conclusies naschrift literatuur
Het ligt voor de hand in navolging van  [WebWord] te besluiten met de wat negatieve constatering dat de agent metafoor zeer waardevol is maar dat er qua technologie weinig nieuws onder de zon is. Interessanter echter is na te gaan aan welke voorwaarden voldaan dient te zijn voor een daadwerkelijk realisatie van agent technologie en de ontwikkelingen aan te wijzen die daaraan bijdragen.

De vraag wanneer een technogie een metafoor, trend of stijl van software ontwikkeling ondersteunt is niet nieuw. Zo vroeg Bjarne Stroustrup zich, ter rechtvaardiging van C++, zich bij de introductie van die taal af wanneer een programmeertaal object-orientatie ondersteunt. Het antwoord was duidelijk: acceptatie door de compiler van object-georienteerde constructen, controle op het correcte gebruik daarvan, en runtime support voor de dynamisch aspecten van object-orientatie. Met deze criteria wordt systeem-programmeurs die een en ander menen te kunnen bereiken door slimme hacks (in C, Pascal of Modula) de pas afgesneden.

Ook in relatie tot agents veronderstelt technologie een 'commitment'  [Engineering] die verder gaat dan het louter en alleen aanbieden van de functionaliteit die de metafoor impliceert. Vanuit het oogpunt van 'commitment' was C++ duidelijk een stap vooruit, ondanks de latere correcties en de introductie van andere onvolkomenheden door de ontwerpers van Java. Voor agent-technologie houdt deze commitment in concreto in dat de kloof tussen de theoretische noties van 'strong agents', uitgerust met geloof, wensen en intenties, en de pragmatische oplossing geboden door de keur van 'weak agents', zoals we die tegenkomen in 'search engines'  [Search], 'mobile shopping objects'  [Mobile], en 'virtual reality' entiteiten  [VR], gedicht wordt.

Toegespitst op het idee van een agent-georienteerde programmeertaal, waarvoor ik DLP kandidaat gesteld heb, maar waarvoor ik evengoed April of Phantom als kandidaten had kunnen noemen, in zo'n taal zou ik dynamische en modale operatoren ondersteund willen zien, alsook interactiepatronen willen kunnen uitdrukken zoals we die in sociale organisaties zien.